Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego „zeróweczka” na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z Zarzadzeniem_Prezydenta_Miasta_Krakowa_nr_309/2024_z_dnia_30_stycznia_2024r.pdf rozpocznie się 1 marca 2024 r. i prowadzona będzie wg harmonogramu określonego w Załączniku do ww. Zarządzenia oraz do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 zgodnie z Zarzadzeniem_Prezydenta_Miasta_Krakowa_nr_253/2024_z_dnia_24_stycznia_2024r.pdf i prowadzona będzie wg harmonogramu określonego w Załączniku do ww. Zarządzenia

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym:

Elemento kl. I (https://krakow.elemento.pl)

Formico „0” (https://krakow.formico.pl)

Aby poprawnie złożyć wniosek/ zgłoszenie zapisu dziecka do kl. 1 /oddziału przedszkolnego rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:

A) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym

w tym celu należy:

  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
  • podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym.

UWAGA: wniosek/zgłoszenie musi być podpisane profilem zaufanym przez obojga rodziców. Wniosku/zgłoszenia podpisanego profilem zaufanym nie należy dostarczać już do szkoły.

B) wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do szkoły /przedszkola pierwszego wyboru

w tym celu należy:

  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole/przedszkolu pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne oraz kopią aktu urodzenia dziecka

C) wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie

w tym celu należy:

  • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie (do pobrania w szkole lub na stronie internetowej) odręcznie i po podpisaniu przez obojga rodziców złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne oraz kopią aktu urodzenia

Przyjęcia do szkoły

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7-letnie (urodzone w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 , odpowiednio zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przedszkolnego należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:

  • dzieci 6-letnie (urodzone w 2018 r.)
  • dzieci 5- letnie ( urodzone w 2019 r.)

Kandydaci do klasy pierwszej spoza obwodu, których Szkoła nie jest szkołą obwodową, przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa http://portaledukacyjny.krakow.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Pobierz dokumenty

Oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa

Oś. o samotnym wychowywaniu dziecka

Oś. o wielodzietności rodziny

Wniosek o przyjęcie do samorządu przedszkola

Wniosek zgłoszenie kl. 1 podstawówka